Regulamin

Regulamin świadczenia usług Borowik Milicz sklep internetowy www.borowikmilicz.pl

1. Postanowienia ogólne

2. Słowniczek terminów używanych w Regulaminie

3. Zasady i warunki techniczne korzystania ze sklepu internetowego

4. Informacja o Towarach

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną

6. Składanie zamówienia

8. Realizacja zamówienia i dostawa towarów

9. Odstąpienie od umowy

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12. Polityka prywatności i Polityka Cookies

13. Postanowienia końcowe

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji pokoi w hotelu borowik za pośrednictwem witryny www.borowikmilicz.pl zwanej dalej Sklepem Borowik który jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Borowik Sp. z o. o., Milicz ul Poprzeczna 13, 56-300 Milicz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr 0000904910, NIP: 9161402990, REGON:389166957 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00zł, wniesionym w całości. Właściciel dalej określany jest jako Sprzedający.

2. Regulamin skierowany jest do Kupujących. Kupującym mogą być zarówno pełnoletnie osoby fizyczne jak i dowolne osoby prawne, jeżeli posiadają zdolność do czynności prawnych.

3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym pod nr telefonu +48 577-229-777 (opłata zgodna z taryfą operatora), dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00, pod adresem mailowy recepcja@borowikmilicz.pl lub pocztą na adres: ul Poprzeczna 13, 56-300 Milicz, lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie www.borowikmilicz.pl

4. Za pomocą Sklepu, Kupujący może zarezerwować pobyt w hotelu borowik dla dostępnych w danych terminach pokoi i apartamentów oraz komunikować się ze Sprzedającym.

5. Pokoje dostępne w Sklepie to pokój 2 osobowy, pokój 3 osobowy oraz apartament, wymienione na stronie internetowej Sklepu w czasie składania zamówienia.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.borowikmilicz.pl

7. Sprzedający realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w obiekcie Borowik Milicz w Miliczu. Umowy kupna – sprzedaży zawierane są za pośrednictwem serwisu w języku polskim.

§ 2

Słowniczek terminów używanych w Regulaminie

1. Kupujący – pełnoletnie osoby fizyczne jak i dowolne osoby prawne, jeżeli posiadają zdolność do czynności prawnych.

2. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. , poz. 121 z póżn. zm).

3. Konsument – Osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, za pomocą której Kupujący wybiera towar z oferty Sklepu i gromadzi go w miejscu, skąd możliwe jest dokonanie.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin sporządzony na podstawie :

1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 poz. 1422),

2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827),

3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) wraz z załącznikami.

6. Sklep Internetowy/Sklep– sklep internetowy dostępny na stronie www.borowikmilicz.pl.

7. Sprzedający - Borowik Sp. z o. o., Milicz ul Poprzeczna 13, 56-300 Milicz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr 0000904910, NIP: 9161402990, REGON:389166957 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00zł, wniesionym w całości.

8. Strony umowy – Sprzedający i Kupujący

9. Przedmiot sprzedaży – wynajem pokoi w hotelu borowik, wymienione na stronie internetowej Sklepu w czasie składania zamówienia.

10. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

11. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. , poz. 827).

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422).

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru wybranego z oferty Sklepu, całkowity koszt z obowiązkiem zapłaty, dane do faktury VAT, złożone Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem.

14. Indywidualne Konto Klienta – funkcjonalność w systemie sklepu internetowego, dostępna po zalogowaniu. Umożliwia ona edycję danych koniecznych do skutecznego złożenia zamówienie, podgląd historii i szczegółów złożonych zamówień.

15. Platforma ODR - Interaktywna strona internetowa, która umożliwia bezpłatny dostęp do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w krajach unijnych

17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE L 165 z dnia 18 czerwca 2013 r.).

§ 3

Zasady i warunki techniczne korzystania ze sklepu internetowego

1. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może założyć indywidualne konto, używać funkcjonalności Koszyka, dokonywać rezerwacji pokoi oraz komunikować się ze Sprzedającym

2. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest tylko po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

3. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Cookie.

4. Serwis działa na prawidłowo na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym podłączonym do internetu, przy skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer wersja min. 11, Google Chrome wersja min.50 , Opera wersja min. 36, Mozilla Firefox wersja min. 45, Safari wersja min. 8. Do poprawnego działania sklepu konieczne jest włączenie Java Script, nie konieczny Flash ani Java. Optymalne rozdzielczości, do których przystosowana jest strona to: 1920px w poziomie oraz kilka modyfikacji dla 1800px, zaś minimalna wysokość to 1280px.

§ 4

Informacja o Towarach

1. Przedmiotem transakcji zawieranych poprzez witrynę borowikmilicz.pl są Usługi wymienione na niniejszej witrynie w chwili składania zamówienia. W przypadku niedostępności wybranej usługi, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

2. Ceny za wynajem pokoi podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 8%. Cena Towaru jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedającego w chwili złożenia zamówienia.

3. Koszty dostawy oraz wybranej metody zapłaty podawane są zawsze w ostatecznej kalkulacji, przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności pokoii. W takiej Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

§ 5

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Na podstawie niniejszego regulaminu, Sprzedający umożliwia dokonywanie rezerwacji i wynajmu pokoi za pośrednictwem www.borowikmilicz.pl. Wynajmu pokoi można dokonywać zarówno z wykorzystaniem Indywidualnego Konta Klienta jak i bez zakładania tego konta.

2. Indywidualne Konto Klienta to funkcjonalność w systemie sklepu internetowego, dostępna po zalogowaniu. Umożliwia ona edycję danych koniecznych do skutecznego złożenia zamówienie, podgląd historii i szczegółów złożonych zamówień.

3. Warunkiem dostępu do Indywidualnego Konta Klienta jest przeprowadzenie dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu podać należy: aktywny adres e-mail, hasło (widoczne tylko dla Kupującego), imię i nazwisko lub nazwę firmy, pełny adres zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Strony mogą również dokonać rozwiązania umowy za porozumieniem.

5. Sprzedającego obowiązuje 7 dniowy termin wypowiedzenia, jeśli to on inicjuje wypowiedzenie.

6. Wypowiedzenie przez Kupującego składane jest poprzez mechanizm formularza kontaktowego witryny Domowik.eu. Sprzedający składa wypowiedzenie drogą mailową, na adres umieszczony na Indywidualnym Koncie Klienta w dniu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron odbywa się analogicznie.

7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron skutkuje zablokowaniem Indywidualnego Konta Klienta i jego usunięciem. Taki sam skutek rodzi rozwiązanie umowy za porozumieniem.

8. Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej, lub w przypadku, gdy wady w zawartych a nie wykonanych umowach sprzedaży stały się bezpośrednią lub pośrednią przyczyną wypowiedzenia umowy, o której mowa w pkt.3, przez Sprzedającego.

§ 6

Składanie zamówienia

1. Składanie zamówień za pośrednictwem strony www.borowikmilicz.pl możliwe jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wiąże się z przystąpieniem do realizacji ze strony Sprzedającego w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zamówienia.

2. Zamówienie można złożyć bez uprzedniego zakładania Indywidualnego Konta Klienta.

3. Po umieszczeniu pożądanych dostępnych pokoi w Koszyku i określeniu właściwej ilości każdego z nich, należy kliknąć „dalej”.

4. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu bez uprzedniego zalogowania, powinien w tym momencie zalogować się, zarejestrować lub wybrać formę zakupu bez rejestracji. Rejestracja wymaga podania wszystkich danych, o których mowa w § 5 pkt 3. Zamówienie bez rejestracji wymaga wypełnienie formularza w sposób prawidłowy i zgodny ze stanem faktycznym. Prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie wszystkich pól jest warunkiem skutecznego złożenia zamówienia. Po wypełnieniu koniecznych pól, należy kliknąć przycisk „dalej”.

5. W do sekcji „płatność”, Kupujący wybiera metodę płatności, może również złożyć swoje uwagi lub sugestie.

6. Na tym etapie, skuteczne złożenie zamówienia wymaga potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

7. W sekcji „podsumowanie” Kupujący otrzymuje wszystkie informacje o złożonym zamówieniu na wynajem pokoju, jego rodzaju, wartości netto i brutto, podatku VAT, wybranego systemu płatności. Na tym etapie, wciąż można zgłosić uwagi, odnośnie wynajmowanego pokoju.

8. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam”, Kupujący zostaje przeniesiony na stronę wybranego operatora płatności internetowych. W tym przypadku, skuteczne złożenie zamówienia kończą czynności związane z dokonaniem płatności, po czym następuje wyświetlenie ekranu sekcji „potwierdzenie”.

9. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zachodzi w momencie otrzymania przez Kupującego maila potwierdzającego, co oznacza, że oświadczenie woli Kupującego wyrażone zostało w sposób prawidłowy i dotarło do Sprzedającego.

§ 7

Płatność

1. Wykonanie umowy kupna – sprzedaży ze strony Kupującego polega na dokonaniu płatności według jednego ze sposobów opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Płatności w sklepie www.borowikmilicz dokonać można:

a. poprzez płatność elektroniczną serwisu przelewy24

b. przelew na konto spółki nr konta Santander :PL36109017660000000148173220

a. W tym przypadku, Kupujący, po zamknięciu podsumowania zostaje przeniesiony na stronę wybranego operatora płatności internetowej. Wybierając bank i metodę płatności, Kupujący postępuje dalej zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie operatora

2. Na wszystkie świadczone usługi Sprzedający wystawia fakturę VAT. Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

§ 8

Realizacja zamówienia

1. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w dniach od poniedziałku do piątku 24g na dobę.

3. Sprzedający realizuje dostawy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w obiekcie Borowik Milicz przy ul poprzecznej 13 w Miliczu

5. Ceny wynajmu dostępnych pokoi jak i usług dostępne są na stronie internetowej www.borowikmilicz.pl w zakładce Cennik

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy wynajmu w ciągu 3 dni od jej zawarcia bez podania przyczyn.

2. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez wysłanie przez Kupującego stosownego oświadczenia Sprzedającemu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dowolnej formy pisemnej. Skuteczne jest dostarczenie go w formie mailowej na adres podany w § 1 jak również przesłanie go za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dla skuteczności czynności istotna jest data nadania przedmiotowego oświadczenia.

4. Skutkiem odstąpienia od umowy przez Kupującego jest powstanie po stronie Sprzedającego obowiązku zwrotu kosztów. Kupujący ma prawo zwrotu kosztów związanych z podjęta realizacja zamówienia.

7. Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji umowy kupna – sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jeśli:

 Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

 Podane przez Kupującego dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, zaś wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości email.

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, niezwłocznie informuje on o tym fakcie Kupującego w dowolnej formie pisemnej, w szczególności drogą mailową na wskazany w zamówieniu adres poczty. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności, Sprzedający zwraca przelaną kwotę na konto Kupującego wskazane w zamówieniu.

§ 10

Gwarancja

3. Reklamację składa się poprzez właściwe wypełnienie wszystkich pól dostępnego na stronie formularza reklamacyjnego.

4. Sprzedający ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu reklamowanego towaru. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający postępuje zgodnie z żądaniem Kupującego wyrażonym w reklamacji (wymiana lub naprawa, jeśli to możliwe, ew. obniżenie ceny) oraz pokrywa koszt wysyłki, której dokonać musiał Kupujący, przelewem na konto Kupującego.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami, Kupujący, będący równocześnie Konsumentem oże skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając:

a) wniosek do wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania

b) wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne . Oznacza to, że obie strony postępowania muszą się na nie zgodzić.

3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Stosowne wnioski można otrzymać w sekretariatach wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Można je pobrać bezpłatnie na ich stronach internetowych :

https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:

https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php , https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

6. Informacje dotyczące dostępu do procedur polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz uzyskania pomocy konsumenckiej można uzyskać pod bezpłatnym numerem Infolinii Konsumenckiej: 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00), którą prowadzi Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawie rozstrzygnięcia powstałego sporu między nim a przedsiębiorcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Adresy rzeczników konsumentów są dostępne na:

https://uokik.gov.pl/problemy.php?problem=68&wojewodztwo=0&miasto=0&x=40&y=5

§ 12

Polityka prywatności i Polityka Cookies

Polityka prywatności

1. Niniejszy dokument formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez www.domowik.eu. Dane firmy – właściciela sklepu www.domowik.eu, odpowiedzialnej za gromadzenie danych: Borowik Sp. z o. o., Milicz ul Poprzeczna 13, 56-300 Milicz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr 0000904910, NIP: 9161402990, REGON:389166957 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00zł, wniesionym w całości.

2. Oświadczamy, że dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych użytkowników zarówno przeciw przypadkom losowym jak i ingerencji osób trzecich.

3. Dane osobowe Kupujących pobierane są przez www.domowik.eu w celu

 Prowadzenia działalności bieżącej.

 Usprawniania rozwiązań oferowanych Kupującym.

W szczególności, gromadzenie danych osobowych służy:

 Obsłudze procesu rejestracji i logowania do konta.

 Zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży produktów, dostawie, jak również realizacji reklamacji i zwrotów zgłaszanych przez Kupujących.

 Zapewnieniu właściwego funkcjonowania sklepu.

 Dostosowywaniu sklepu do wymagań Kupujących.

 Tworzeniu raportów wewnętrznych.

 Po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez Kupującego – prowadzeniu akcji marketingowych oraz promocyjnych.

4. Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania zakupów i rejestracji w naszym

 imię i nazwisko

 adres zameldowania,

 adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania,

 nazwę i NIP w przypadku osoby prawnej

 w przypadku osoby prawnej, adres siedziby

 adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres siedziby

 numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego, jest jednak niezbędne dla finalizacji transakcji w sklepie www.borowikmilicz.pl. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na zapis do newsletteru, Państwa e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów www.domowik.eu. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na podany adres e-mail: recepcj@borowikmilicz.pl

5. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie www.borowikmilicz.pl

6. Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Administrator zobowiązany jest udzielić określonych informacji osobie, która udostępniła nam dane. Informacje te powinny obejmować:

 Pełną nazwę i adres siedziby

 Cel zbierania danych

 Informacje o prawie dostępu do swoich danych i możliwości ich usunięcia lub modyfikacji,

 Zapewnienie zainteresowanych osób o dobrowolności lub obowiązku podania danych.

Informacje te są przekazywane w momencie ich zbierania, tj. na formularzu umożliwiającym ich

7. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do minimum wymaganego do właściwej weryfikacji kupującego i zrealizowania transakcji.

Polityka cookies

1. Jedyne i wyłączne dane , jakie zbiera Sklep www.domowik.eu to informacje zawarte w plikach cookies, które tworzone są podczas korzystania z witryny. Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane na dyskach twardych i kartach pamięci urządzeń użytkowników. Służą one do prawidłowego wyświetlania zawartości strony internetowej.

2. Każdy użytkownik strony internetowej może kontrolować sposób obsługi cookies za pomocą narzędzi zintegrowanych w przeglądarce internetowej. Włączenie blokady dla niektórych plików cookies może jednak spowodować brak możliwości zalogowania na konto, przeprowadzenia rejestracji lub dokonania zakupu.

3. Sklep www.borowikmilicz.pl przechowuje pliki cookies w celu:

 obsługi logowania (weryfikacja połączenia)

 prezentacji treści (zabezpieczanie przed wyświetlaniem użytkownikowi tych samych treści ponownie)

 obsługi formularzy (zabezpieczenie przed działaniem botów)

 statystyki (anonimowej)

W żadnym ze stosowanych typów plików cookie sklep www.domowik.eu nie przechowuje danych osobowych użytkowników strony internetowej.

4. W celu ewaluacji naszych komunikatów marketingowych, na niektórych podstronach umieściliśmy tzw. web beacons. Pozwalają one pozyskać informacje takie jak adres IP urządzenia, na którym przeglądano stronę wyposażoną w web beacon, czas załadowania strony czy numer URL. Służą także do przesyłania informacji zawartych w cookies. Web beacon, podobnie jak cookies, nie gromadzi danych osobowych użytkownika strony internetowej.

5. Wszystkie zdarzenia związane z bezpieczeństwem przekazu prosimy zgłaszać na adres recepcj@borowikmilicz.pl . Oświadczamy, że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji wszystkim użytkownikom niniejszej strony

6. Wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności, wynikające np. ze zmiany obowiązujących w tej kwestii przepisów, będą publikowane na bieżąco na niniejszej podstronie.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Sprzedający na chwilę obecną nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, który znajduje się w fazie wdrożeniowej. O wdrożeniu kodeksu i zmianie regulaminu w tym zakresie użytkownicy posiadający Indywidualne Konta Klienta zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym i Kupującym, rozpatruje sąd powszechny według przepisów o właściwości miejscowej ogólnej albo przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z pózn. zm.).

3. Sprzedający może zmienić przedmiotowy Regulamin w każdym czasie, w szczególności w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2021r.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawę o ochronie danych osobowych, Ustawę o prawach konsumenta oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w znaczeniu zdefiniowanym w § 2.